Privacyverklaring ZieZo

Algemeen

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

ZieZo.

Soorten persoonsgegevens

Afhankelijk van de Diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 1. Naam, voornamen, voorletters, Burgerservicenummer (BSN), geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.
 2. Van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige cliënten; naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 3. Van de gezins- of familieleden van de cliënt alsmede anderen die over het welzijn en de gezondheid van de cliënt worden ingelicht; naam, telefoonnummer en e-mailadres.
 4. Gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de cliënt;
 5. Andere bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor  een goede behandeling of begeleiding van de cliënt;
 6. Gegevens betreffende de gevolgde en te volgen begeleiding / behandeling van de cliënt alsmede de verstrekte medicamenten of voorzieningen;
 7. Gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 8. Gegevens betreffende de verzekering van de cliënt (indien van toepassing).
 9. Andere gegevens noodzakelijk met het oog op de uitoefening van ons beroep.

Doeleinden van verwerking

Wij kunnen bovenstaande gegevens verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de begeleiding / behandeling, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 • Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons heeft verstrekt, tenzij wij hiervoor uw toestemming ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen en/of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is.

Verwerkingsgrondslag

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de onderstaande grondslagen:

 • Het aangaan en uitvoeren van een zorgovereenkomst;
 • Het vrijwaren van een vitaal belang van de cliënt, zoals in noodgevallen;
 • Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ZieZo of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);
 • Noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Toestemming van de cliënt.

Verstrekking aan derden

Wij geven de verstrekte gegevens uitsluitend door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de zorgverlening en aanverwante diensten. Zo heeft ZieZo als organisatie de verplichting om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met de zorgverzekeraars en gemeenten. Deze uitwisseling van gegevens vindt plaats via beveiligde verbindingen.

In bijzondere situaties kan ZieZo ook aan andere instanties verplicht worden om gegevens over u te verstrekken; denk aan de kantonrechter in verband met de verantwoording over beheerde gelden of in geval van een justitieel onderzoek. 

Voor haar bedrijfsvoering maakt ZieZo gebruik van verscheidene computer- en softwareprogramma’s. De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. We sluiten dan een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als ZieZo zelf.

Voor het intern gebruik van persoonsgegevens geldt dat enkel medewerkers die op basis van hun functie bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken, hiertoe zijn geautoriseerd. Enkel zij hebben toegang tot de verschillende systemen die door ZieZo worden gebruikt.

Wij delen gegevens dus alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij  aan anderen gegevens verstrekken doen wij dit alleen nadat we toestemming hebben verkregen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan. Ondanks deze vergaande inspanningen kunnen wij geen absolute garantie geven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Als er een incident met uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden met waarschijnlijk een hoog risico voor u, zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk informeren. Als u zelf de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde zorg en/of andere dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo is ZieZo op grond van de wet verplicht uw medisch dossier 15 jaar te bewaren of langer indien dit nodig is met het oog op de goede gezondheidszorg.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (zoals social media). Hiervoor gelden de privacyverklaring en cookieverklaring van deze partijen. Wij raden u aan deze te raadplegen. Wij hebben hier verder geen invloed op.  

Inzage, wijzigen, wissen/vernietiging van gegevens of beperking van de verwerking

U kunt contact opnemen met onze zorgadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens, om bezwaar te maken tegen (verdere) verwerking, voor het intrekken van toestemming of als u wilt dat wij uw gegevens overdragen aan uzelf of een nieuwe behandelaar / andere organisatie. Ook voor al uw andere vragen over uw gegevens kunt u bij de zorgadministratie terecht.

ZieZo stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de AVG. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Mocht ZieZo om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt dan contact opnemen met Maurice Stultiens, functionaris gegevensbescherming (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)  

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Deze Privacyverklaring is laatst gewijzigd op 03-09-2018.